next up previous contents
Nächste Seite: Beispiel LDIF zuordnung.ldif Aufwärts: Erstellen eines Beispielverzeichnisses Vorherige Seite: Beispiel LDIF struktur.ldif   Inhalt

Beispiel LDIF people.ldif

[frame=lines, framesep=3mm, label={[Start]Ende}]
dn: uid=ahueser, ou=People, dc=bendler-net, dc=de
objectclass: person
objectclass: organizationalperson
cn: Axel Hueser
sn: Hueser
uid: ahueser
mail: ahueser@bendler-net.de
l: Hamburg
postalcode: 21033
streetadress: billwiese 22
telephonenumber: 040-7654321
facsmiletelephonenumber: 040-7654321

dn: uid=tlippert, ou=People, dc=bendler-net, dc=de
objectclass: person
objectclass: organizationalperson
cn: Thomas Lippert
sn: Lippert
uid: tlippert
mail: tlippert@bendler-net.de
l: Hamburg
postalcode: 21033
streetadress: billwiese 22
telephonenumber: 040-7654321
facsmiletelephonenumber: 040-7654321

dn: uid=sessler, ou=People, dc=bendler-net, dc=de
objectclass: person
objectclass: organizationalperson
cn: Sonja Essler
sn: Essler
uid: sessler
mail: sessler@bendler-net.de
l: Hamburg
postalcode: 21033
streetadress: billwiese 22
telephonenumber: 040-7654321
facsmiletelephonenumber: 040-7654321


Thomas Bendler 2000-06-30